HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 
 
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư là quy định bắt buộc khi nhà đầu tư thay, đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 
Các nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy đăng ký đầu tư bao gồm các thay đổi về Nhà đầu tư, tên dự án đầu tư, mục tiêu và quy mô dự án, địa điểm thực hiện dự án, vốn đầu tư dự án, thời gian hoạt động của dự án, tiến độ thực hiện dự án và các ưu đã hỗ trợ đầu tư (nếu có).
 
1. Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư:
 
Theo khoản 2 Điều 40 Luật đầu tư năm 2014 quy định về Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm các tài liệu cụ thể:
 
a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư năm 2014 liên quan đến các nội dung điều chỉnh. Tuỳ theo các nội dung nhà đầu tư điều chỉnh trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để nhà đầu tư cung cấp các tài liệu nêu dưới đây cho phù hợp với nội dung điều chỉnh, cụ thể:
-  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
-  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
-  Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư năm 2014 về Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.
 
2. Trình tự thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 
Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định nêu trên, nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư.
2.1. Đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định nêu trên, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
2.2. Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
Trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến việc dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Các nội dung khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến việc dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư, gồm:
a) Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;
b) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
c) Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
d) Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
đ) Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
e) Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
Trường hợp này, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư điều chỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước nếu nhà nước có thẩm quyền.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.
Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 
3. Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 
Căn cứ Điều 38 Luật đầu tư năm 2014, thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng giống thẩm quyền việc đăng ký dự án đầu tư, cụ thể:
a. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
b. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại điểm c Mục này.
c. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
- Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
Các bạn đang tham khảo bài viết Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Chúng tôi hy vọng bạn có được thêm thông tin về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, để cẩn trọng và chắc chắn nhất, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc tham khảo các bài viết liên quan  khác để có được thông tin chính xác và giải quyết công việc hiệu quả nhất.
 
 HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

*Tại TP. Hồ Chí Minh:

-Tại Q.Tân Bình: 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM - ĐT: 0918 09 09 88 - 028 3842 82 98

-Văn phòng tại Quận 1: 144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM - ĐT: 0915 18 90 66

* Văn Phòng Tại Bình Dương:

-Số 23 Đường D15, Phường An Phú, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương - ĐT: 0918 18 11 62

* Văn Phòng Tại Đồng Nai: 

-Lầu 3, Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai  - ĐT: 0906 876 388

* Văn Phòng Bà Rịa - Vũng Tàu:

-35 Trương Công Định, P.7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  - ĐT: 088 612 1566

* Văn phòng Tại Hà Nội:

-258 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội  - ĐT: 0826 800 866

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập: 333982

Số người online : 2