HỒ SƠ THỦ TỤC ĐỔI TÊN CÔNG TY

 
 
Đổi tên công ty, thay đổi tên thương hiệu là một trong những nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thường thấy của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Để giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn trong thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp này, Luật Gia Khang nhận tư vấn quy trình, thủ tục và nhận làm dịch vụ thay đổi tên công ty uy tín, trọn gói tại TPHCM.
 
Khi thay đổi tên doanh nghiệp bạn cần làm những gì?. Nộp hồ sơ thay đổi ở đâu? 

Doanh nghiệp tư nhân
 
(Quy định tại Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ­CP)
 
Thành phần hồ sơ
 
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 
Trình tự thực hiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp)
 
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 
Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng.
 
Bước 3: Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.
 
Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
 
Bước 5: Khắc lại dấu doanh nghiệp - Đóng phí: 450.000 đồng.
 
 
Lưu ý:
 
Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 
Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục số II­1 Thông tư số 01/2013/TT­BKHĐT.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 
(Quy định tại Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ­CP)

Thành phần hồ sơ:
 
1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trình tự thực hiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp)
 
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 
Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng.
 
Bước 3: Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.
 
Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
 
Bước 5: Khắc lại dấu doanh nghiệp - Đóng phí: 450.000 đồng.
 
Lưu ý:
 
Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 
Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục II­1Thông tư 01/2013/TT­BKHĐ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 
(Quy định tại Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ­CP)
 
Thành phần hồ sơ:
 
1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 

Trình tự thực hiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp)
 
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 
Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng.
 
Bước 3: Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.
 
Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
 
Bước 5: Khắc lại dấu doanh nghiệp - Đóng phí: 450.000 đồng.
 

Lưu ý:
 
Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 
Công ty hợp danh
 
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
 
1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp
 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:
 
a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
 
b) Tên dự kiến thay đổi;
 
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 
Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 
Lưu ý:
 
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
 
Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 
Công ty cổ phần
 
(Quy định tại Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ­CP)
 
Thành phần hồ sơ:
 
1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trình tự thực hiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp)
 
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 
Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng.
 
Bước 3: Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.
 
Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
 
Bước 5: Khắc lại dấu doanh nghiệp - Đóng phí: 450.000 đồng.
 
 
Lưu ý:
 
Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 
Về các điểm cần chú ý trong việc đặt tên doanh nghiệp.
 

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

*Tại TP. Hồ Chí Minh:

-Tại Q.Tân Bình: 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM - ĐT: 0918 09 09 88 - 028 3842 82 98

-Văn phòng tại Quận 1: 144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM - ĐT: 0915 18 90 66

* Văn Phòng Tại Bình Dương:

-Số 23 Đường D15, Phường An Phú, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương - ĐT: 0918 18 11 62

* Văn Phòng Tại Đồng Nai: 

-Lầu 3, Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai  - ĐT: 0906 876 388

* Văn Phòng Bà Rịa - Vũng Tàu:

-35 Trương Công Định, P.7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  - ĐT: 088 612 1566

* Văn phòng Tại Hà Nội:

-258 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội  - ĐT: 0826 800 866

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập: 334003

Số người online : 2